• Adult and Community Education Class Offerings

   

  Click for the complete listing of classes

Adult and Community Education

   English

   • Learn English

    English for Speakers of Other Languages (ESOL) is an educational program to help adult students learn English. We offer ESOL classes all year. Adult ESOL programs are offered in our community schools, the Adult Education Center, and several satellite sites. The different skills that are covered in ESOL classes are listening, speaking, reading, and writing. English Language Courses for Adults

    Discover a New Activity

    What's your activity? Everyone has a fun activity, indulge in yours! Fun and Leisure class offerings include arts and crafts, music, sports and fitness, cooking, and a wide variety of personal enrichment topics. With hundreds of classes to choose from, students can explore a new hobby, develop new skills, and cultivate new friendships. Fun and Leisure Classes

    Career and Technical Training

    Our CTE program is designed to get you career-ready in less than a year. Choose from a career as a Home Health Aide (HHA), Electrocardiograph Technician (EKG), Phlebotomist, or a Commercial Truck Driver. Career and Technical Education Programs 

    Earn A State of Florida High School Diploma

    Earning a State of Florida High School Diploma opens the door to new opportunities and pathways in your life! Upon successful completion of the GED® test, you are awarded a State of Florida high school diploma and are considered a high school graduate. State of Florida High School Diploma Information

     

   Kreyòl

   • Aprann Anglè 
    ESOL ki se anglè pou moun ki pa pale lang lan se yon program edikasyon ki la pou ede elèv ki granmoun pale anglè. Nou ofri klas ESOL pandan tout lane a, nan tout lekòl kominote nou yo, nan sant edukasyon pou granmoun nou yo ak diferan lòt sit skolè. Nan klas ESOL lan nou montrew diferan teknik kise: Tande, pale, li, ekri ak konprann anglè. 

    Dekouvri yon nouvo aktivite 
    Chak moun gen yon bagay ke yo renmen fè. Kisa paw la ye? Klas rekreyasyon nou ofri yo pèmèt ou patisipe nan kou: bricolaj atistik, mizik, spò, kizin ak anpil lòt bagay ankò. Nou envitew patisipe nan pwogram nou yo pouw ka devlope konesans ou nan lòt aktivite ke ou ta renmen fè pandan ke wap fè lòt ti zanmi.  

    Fòmasyon nan Karyè Teknik 
    Pwogram CTE nou yo, kreye yon fason pouw ka travay nan domèn nan, nan mwens ke yon lane. Chwazi pou fè karyè swa nan HHA ( Èd Sante a Domisil), EKG ( Teknisyen Elektwokadyogram), Flebatomi ( Moun ki travay nan laboratwa san) oswa nan CDL ki se lisans nan kondi kamyon ak traktè.  

    Posede yon diplòm segondè 
    Posede diplòm segondèw pou plis pòt ka louvri pou wou! On fwa ke ou fini ak GED, State la ap bawou yon diplòm segondè ki ap gen menm enpòtans ak sa ou ta recevwa si ou ta fini nan high school.  sou Diplòm Segondè nan State Florida 

   Español

   • Aprende Inglés
    Inglés Para Hablantes de Otras Lenguas (ESOL) es un programa educativo para ayudar a los estudiantes adultos a aprender inglés. Los programas de ESOL para adultos se ofrecen en nuestras escuelas comunitarias, el Centro de Educación para Adultos y varios sitios satélite. Algunas de las habilidades cubiertas en las clases de ESOL son lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.  

    Descubre una Nueva Actividad
    ¿Cual es tu actividad? Todos tenemos una actividad que nos gusta. Las clases de Ocio & Recreación que ofrecemos incluye: arte y recreación, música, deportes & fitness, culinaria, y una amplia variedad de temas de enriquecimiento personal. Con cientos de clases para elegir, los estudiantes pueden explorar un nuevo pasatiempo, desarrollar nuevas habilidades y cultivar nuevas amistades.

    Educación Profesional y Formación Tecnica
    Nuestro programa CTE está diseñado para prepararte para una carrera en menos de un año. Elija entre una carrera como Asistente de Salud en el Hogar (HHA), Técnico en Electrocardiógrafo (EKG), Flebotomista o Conductor de Camión Comercial.


    Obtenga un Diploma de Bachillerato del Estado de la Florida
    ¡Obtener un diploma de bachillerato del estado de la Florida, abre la puerta a nuevas oportunidades y caminos en su vida! Al completar con éxito el examen GED®, se le otorga un diploma del Estado de la Florida y se le considera graduado de bachiller. State of Florida High School Diploma

   Term Dates


   • Welcome Message from Fred Barch, Director of Adult & Community Education

   Stay Connected

     Twitter

     Facebook

     • Learn about our Career & Technical Education Programs
     • Watch the video and find out all about the amazing features and resources when you download the ACEofPBC mobile app.